روند آگهی کردن در گوگل

روند آگهی کردن در گوگل

در این نوشته یا فرض آشنایی با سامانه آگهی گوگل می‌خواهیم ببه روند آگهی کردن در گوگل بپردازیم.
سامانه‌ی گوگل ادوردز به مشتریان این امکان را می‌دهد که در کنار آن که سایت‌هایشان بر پایه‌ی رتبه‌ای که الگوریتم‌های گوگل به آن‌ها اختصاص داده ‌است (در کدام صفحه از جستجو سایشان دیده شود)، بتوانند سایت‌هایشان را در همان صفحه‌ی اول نتایج جستجوی گوگل برای کاربرانی که جستجوهایی مرتبط با کسب و کار و وب‌سایت آن‌ها می‌کنند به صورت تبلیغات کوتاه در فرمت‌های گوناگون به نمایش بگذارند. به این ترتیب صاحبان وب‌سایت‌ها می‌توانند با هزینه‌هایی به نسبت کم وب‌سایت و کسب و کار خود را در دید کاربران قرار دهند.
ممکن است شما در نتایج جستجو جایگاه خوبی نداشته باشید (بر پایه‌ی پژوهش‌های انجام شده ۷۱٪ مردم تنها به صفحه‌ی ۱ جستجو و در مجموع ۶٪ به صفحه‌های ۲ و ۳ نگاه کرده و از دنباله‌ی جستجو در صورت نیافتن نتیجه‌ی مورد نظر منصرف می‌شوند)، اما اگر به وب‌سایت و توانایی‌های تجاری خود اطمینان دارید می‌توانید با هزینه‌ی کمی در مقایسه با روش‌های دیگر، در نخستین صفحه‌ی نتایج جستجو (حتی نخستین وب‌سایتی باشید که کاربر با آن مواجه می‌شود) جای بگیرید.
در گوگل ادوردز، هزینه‌ای بابت نشان دادن آگهی شما از حساب شما کاسته نمی‌شود و تنها هنگامی هزینه محاسبه می‌شود که کاربر روی آگهی شما کلیک کرده و به سایت شما منتهی شود.

برای استفاده از این سامانه‌ با اکانت گوگل باید در بخش ادوردز نام نویسی کرد و سپس نسبت به کلید واژه‌های مرتبط با زمینه‌ی فعالیت خود (کلید واژه‌هایی که یک کاربر هنگام جستجوی یک موضوع مشخص استفاده می‌کند مانند “خرید شامپوی ضد شوره”  نه موضوع‌های کلی مانند “خرید شامپو”) چهارچوب جستجوی آگهی خود را مشخص می‌کنند؛ سپس ساعتی که می‌خواهند آگهی آن‌ها نمایش داده شود را مشخص می‌کنند.

ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از وب ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ، آنﻫﺎ را در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ورزش و ﻃﺮﻓﺪار ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﯾﺎ برای نمونه ﮔﺮوه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل در ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ افزودن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت targeting audience ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ویژه را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ آگهی ﺧﻮد گزینش کنید ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﺴﺖوﺟﻮی آن ﻓﺮد، آگهی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش را در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﭼﻪ ویژگیﻫﺎﯾﯽ در آگهی ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

الف: ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ (CPC)
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ آگهی و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن آگهی، ﭼﻘﺪر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ کلید واژه‌ی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ب: رتبه‌ی آگهی شما (Ad Rank)
رﺗﺒﻪ آگهی، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آگهی ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
– ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ (CPC) ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ واژه‌ی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده‌اﯾﺪ.
– اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ آن کلیدواژه‌.

   * اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ (Quality Score): روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ‌ی آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آگهی ﮐﻠﯿﮑﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮود ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺗﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ واژه‌ی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮای آن ﮐﻠﻤﻪ‌ی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ.
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻦ ۱ ﺗﺎ ۱۰ تعیین ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎزﺗﺎن ﺑﻪ ۱۰ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی را برگزیدید؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﺎﻧﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. میانگینی ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﺪد ۶ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ CPC و CPA ﻧﯿﺰ ﺗاﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

پ: ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ (CTR)
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ و CTR ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ برابر ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ شمار ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آگهی (ﺳﺎﯾﺖ شما) ﺑﻪ شمار ﻧﻤﺎﯾﺶ آدرس و ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ اﺳﺖ. CTR ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗاﺛﯿﺮ روی اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺑﺮ روی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ارﮔﺎﻧﯿﮏ (غیر آگهی گوگل) ﻧﯿﺰ ﻣوﺛﺮ اﺳﺖ.

ت: نرخ کلیک مورد انتظار (Expected CTR)
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژگان ﮐﻠﯿﺪی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺖوﺟﻮی آن‌ها و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎن آگهی در ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. به گفته‌ی دیگر CTR expected ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ ﻫﻤﻪ‌ی آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ (ﺳﻪ ﺷﺮط گفته شده در ﺑﺎﻻ) اﺳﺖ؛ پس از موارد بالا CTR آگهی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ کرده و آگهی ﺷﻤﺎ را در ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ‌ی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﺣﺪود ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﭘﺎیین‌تر از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دسته‌بندی می‌کند.

ث: ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط آگهی
ﻣﯿﺰان هم‌خوانی واژگان ﮐﻠﯿﺪی و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ، همانند ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

ج: ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ (Share Impression)
ﺑﻪ شمار ﻧﻤﺎﯾﺶ آگهی (ﭼﻪ در ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻨﺮ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ آگهی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ آگهی ﺑﻪ شمار ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎ جزییات ﺑﺮای ﻫﺮ واژه‌ی ﮐﻠﯿﺪی ارایه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ همچون تنظیم‌های آگهی ﺷﻤﺎ، ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.